Forkert indsats mod svinepest……

Frie Bønder mener:

Den danske indsats mod svinepest har helt forkert fokus.

Har Esben Lunde Larsen ikke sat sig ind i den nyeste forskning?

Hvis den primære smittekilde er inficeret forarbejdet svinekød, som transporteres rundt med mennesker, er det jo først og fremmest her, der skal gribes ind.

I forvejen er der skrappe regler omkring desinficering af lastbiler, der i stor stil transporterer svin mellem Danmark, Tyskland og Polen, men blot en enkelt fejlslagen desinficering kan jo udløse, at smitten kommer til Danmark.

Frie Bønder – Levende Land ser derfor den største risiko i den omfattende transportsektor, og de voldsomme foranstaltninger i forhold til vildsvinene er således forholdsvist formålsløse.

Rapporten fastslår, at det ikke er vildsvin, som spreder den afrikanske svinepest. Langt hovedparten af de vildsvin, som kommer i kontakt med sygdommen, dør indenfor to dage og kan derfor slet ikke nå at sprede sygdommen langt.

De seneste par dage har man på diverse nyhedssider kunnet læse, om hvordan Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen som bekæmpelse mod den iblandt svineproducenter frygtede afrikanske svinepest dels vil tillade jagt på vildsvin døgnet rundt, året rundt, også når de har unger, og dels vil opsætte et 70 km langt vildthegn langs den dansk/tyske grænse for at forhindre, at vildsvin vandrer ind i Danmark fra Tyskland.

Det er hul i hovedet at sætte hegn op, med mindre det skal beskytte os danskere mod Kenneth Kristensen Berth…..

Begrundelsen herfor er, at vildsvinene spreder svinepesten, som vil være katastrofal for den danske svineeksport, hvis sygdommen finder vej til Danmark.

Jeg mener:
Skal der gøres noget effektivt for at stoppe svinepesten, så skal det gøres ulovligt at krydse grænsen med levende svin og fersk svinekød.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen er en katastrofe som minister. Han skal sættes fra bestillingen, for han er ensidigt fortaler for Dansk Landbrugs top synspunkter og tager ikke det almene hensyn til Danmarks miljø og danske levevilkår.

Vildsvin skal skydes hele døgnet, ulve skal skydes. Ulvene nedlægger tamdyr, det kan ikke afvises, men det gør store hunde også. Skal landmændene så skyde dem alle?

Han ser stort på gødskningen i Dansk Landbrug og mange andre sager kan nævnes i hans ministergerning, som uacceptable….

Share This Post

Ny minister og vækst i Dansk Landbrug.

Dan-Joergensen

Den mest omstridte udnævnelse var Dan Jørgensens fødevareministerpost.

Det vakte stort postyr i Dansk Landbrug, hvor der var barske kommentarer fra mange af Dansk Landbrugs spidser, samt nogle anonyme medlemmer af Socialdemokraternes Folketingsgruppe, der følte sig forbigået. Her kan jeg gisne om hvem det var, for der var nogle der i længere tid har været favoritter til en ministerpost, der givet er forbigået denne gang til fordel for Dan Jørgensen, der er hentet direkte i EU Parlamentet.

Dansk Landbrug er bange for Dan Jørgensen vil ødelægge landbruget med nye afgifter og krav til øget dyrevelfærd.

Men nu er dyrevelfærd forhåbentligt ikke kun en udgift, men et ufravigeligt krav for en god dansk fødevare produktion. Selvom jeg har set, at penge spiller en større rolle for landbruget end godt er, det kan ses på man transporterer levende svin til slagtning i Tyskland – med en transport tid i en lastbil på flere døgn, og heste til Italien på samme vilkår.

Landbruget – eller nogle få i landbruget? – bruger underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, hvor timelønninger på mindre end 40 kroner er set!

En af Dan Jørgensen mærkesager er hans kamp for, at dyr, der skal slagtes, maksimalt må transporteres i otte timer, hvorfor han også er initiativtager bag kampagnen 8Hours.eu. Desværre blev hans initiativ hældt af brættet (Også af den danske regering), som han selv siger til DR.dk.

I juni 2012 kom det frem, at omkring 120 danske landmænd fortsat købte og brugte ulovlige sprøjtegifte eller gødning. Det tog han stærkt afstand fra.

Dan Jørgensen er som tidligere nævnt forkæmper for dyrs rettigheder, hvilket blandt andet indbragte ham titlen som årets dyreven i 2012.

Selvom der er masser af penge til den danske stat i minkavlsindustrien, så er Dan Jørgensen stærkt imod den. Derfor foreslog han i 2009 et forbud mod minkavl i Danmark og ligeledes i resten af EU.

I 2012 slog han på tromme for et forbud mod muslingeskrab, da det kunne være årsag til, at flere tusinde søstjerner døde ved Strib Nordstrand på Fyn. Her bad han Mette Gjerskov(S), hvis ministerpost han nu har overtaget, om at gøre noget ved problemet.

Arbejdet for at bremse tilbagegangen i biodiversitet har stået stille. Derfor skal vi til at kontrollere og regulere landbruget og fiskeriet meget mere“, sagde Dan Jørgensen i 2012 til Fyens Stiftstidende.

Dan Jørgensen har stærkt pointeret ved sin tiltrædelse i torsdag, at han er klar til at lave politiske kompromisser i samarbejde med landbrug og fiskere om hans bastante udmeldinger er fremsat som EU parlamentariker.

Og hvad er så det første udspil til dansk Landbrug?

Den 16. december fremlagde regeringen en vækstplan for Dansk Landbrug.
Regeringen vil investere op til tre milliarder kroner om året i landbruget i forbindelse med den nye vækstplan for fødevarer. Læs mere på Fødevareministeriets webside.

Fødevareminister Dan Jørgensen:
”Med vækstplanen afsætter vi nu ekstra 45 mio. kr. til udvikling af grønne stalde, som giver et bedre miljø, mere vækst og flere arbejdspladser. Det er den rigtige vej for FødevareDanmark, der også i fremtiden skal spille en nøglerolle som vækstmotor for et land i balance.”

Er det det? Som Dansk Landbrug er bange for………

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.

Fødevareerhvervet har stor betydning for dansk økonomi. I 2012 udgjorde eksporten 148 mia. kr., svarende til næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. I 2011 var der ca. 140.000 personer beskæftiget i fødevareerhvervet, svarende til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. Der er således mange danske arbejdspladser i fødevareerhvervet for både ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser.

Vækstplan for Fødevarer udgør opfølgningen på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer og understøtter samtidigt en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionen og denne vækstplan skal derfor også ses i sammenhæng, så der er balance mellem regeringens samlede vækst og naturtiltag.

Hoved punkter:

  • Gælds tyngede landmænd skal have økonomisk hjælp til investeringer i bedre produktivitet.
  • Bedre regler for medarbejderkapital i landbruget.
  • Produktionen skal forøges med 1,5 mill. flere slagtesvin uden større miljøbelastning primat med bedre foderblandinger og fodring af svinene.

vaekstplan

Vækstplanen

er et tilbud dansk landbrug ikke en afvikling af det.

Se faktaark her eller se mere om vækstplanen her.

Jeg mener Dansk Landbrug med tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) i spidsen skulle tage handsken op, for det danske dyrevelfærd skal “være et naturligt brand” for vores produktion og eksport af danske landbrugsvarer.

Jeg mener også  Dansk Landbrug skal påtage sig et større socialt ansvar for det danske samfund. En af tingene burde være, at danske svin slagtes i Danmark! Endelig bør Dansk Landbrug bruge dansk arbejdskraft. Det er en fattig betaling for regeringen nu understøtter landbruget med 3 mia. kroner.

Share This Post

Landbruget vandt, miljøet tabte…………..

I dagens aviser annoncerer “bæredygtigt landbrug”, der består af dybt bekymrede landmænd, der har investeret i landbrug, som gerne vil i kontakt med resten af Danmark, mens vi kan. Det er deres egne ord!

Jeg vil gerne i kontakt med Dansk Landbrug og ikke mindst de bekymrede landmænd i “bæredygtigt landbrug”, der annoncerer flittigt i Danmarks landsaviser og ikke mindst kører Danmark rundt i deres traktorer :-).

Jeg vil appelere til Jer, de bekymrede landmænd – og ikke mindst til VK(O)-regeringen:
Jeg mener ikke regeringen og miljøminister Karen Ellemann har handlet rigtigt i denne sag, selvom hun og regeringen (især Venstre på grund af frafald af potentielle kernevælgere i landbruget) har været udsat for et stærkt pres fra denne alternative landbrugsorganisation (bæredygtigt landbrug).

Det er ikke miljøkravene, der er det største problem i bæredygtigt landbrug, men derimod gældsbyrden!

Gælden i Dansk Landbrug er perioden årene 2000 – 2009 steget med 115%  (117.780 til 254.120 mia.kr. – heltidslandbrug) Gælden er fortrinsvis med variabel rente. (Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut.) En reel bombe under Dansk Landbrug, hvis renten stiger eksplosivt.

Samtidigt er priserne på landbrugsejendomme faldet med 27% fra år 2008 til nu.
Det må betyde højere risiko for långiver = højere rente for låntager.
I perioden årene 2000- 2009 er prisindex steget med 19,7 %.  (Kilde: Danmarks Statistik.)

Er der ikke brug for “bæredygtigt landbrug”, landbrugets organistationer og fødevareministeren focuserer på gælden i landbruget og lader miljøministeren gennemføre et bæredygtigt landbrug, der lever op til kravet på 19.000 tons mindre kvælstofudledning? Samtidig skal regeringen presse nabolandene, for de lever op til miljøkravene.

Når man ser på kornudbyttet, så er det perioden årene 2000 -2009 steget med 10% og det samlede høstudbytte – minus såsæd og gartnerier – steget med 9,5%.

Disse tal råber på fornuft i Dansk Landbrug, hos deres rådgivere og ikke mindst i regeringen. Der er samtidig øgede indtægtmuligheder ved salg af gylle til biogasanlæg, salg af halm til Halmvarmeværker samt overgang til økologisk landbrug, der giver mulighed for at kompensere for et fald i produktionen på grund af en reduktion på 19.000 tons i kvælstofudledning.

Det er muligt der skal ske en ændring af lovgivning på landbrugsområdet og for deres følgevirksomheder, samt laves omstillingspuljer til de berørte landmænd, men er det noget problem?

Hvad klynker I for i “bæredygtigt landbrug”.
Naturen har brug for miljøministeren gennemfører miljøplanen i sin oprindelige form.

Derfor er mit opråb til Jer:
Bliv ansvarlige i “bæredygtigt Landbrug” og i regeringen – snart er det forsent at redde den danske natur!!!

Kopi af tekst sendt til websiden : http://www.baeredygtigtlandbrug.dk , bestyrelsen for “bæredygtig landbrug”, miljøministeren og fødevareministeren.

Share This Post