Varde Kommune og plejehjem

Jeg var til borgermøde i dag på Ansager-Skovlund Hallen i dag om nedlæggelse af 10 plejehjemspladser på plejehjemmet i Ansager.
Mødelokalet slog ikke til og man måtte improvisere og inddrage cafeteriet til mødelokale.
Der var mødt cirka 100 deltagere op i følge JyskeVestkysten, hvilket overraskede politikkerne.

Der var mødt 3 politikkere op fra Lokallisten i Varde Kommune, de lokalt valgte Niels Haahr og Kaj Dam Rasmussen, og formanden for Sundhed og Ældre udvalget Gunnar Moesgaard, samt forvaltningschefen, der var ny i jobbet og derfor havde han intet ansvar for denne udvikling!
(Sådan kan man også vaske hænder som embedsmand?)

Efter en historisk gennemgang af forløbet kom pointen fra udvalgsformanden Gunnar Moesgaard, man nedlagde 10 plejehjemspladser på Ansager Plejehjem for at opretholde Tistrup og Agerbæk Plejehjem, hvor der havde været et ganske betydeligt pres på politikkerne for at bevare dem.
Udvalgsformanden kommer fra Tistrup, så det er måske forståeligt man fastholder et plejehjem der?

Man fastholder samtlige pladser på Starup-Tofterup Plejehjem, selvom der er en ganske betydelig overdækning af plejehjemspladser i den gamle Helle Kommune, fordi de var nyindrettede og dermed gældsbelagte, så derfor kunne man ikke politisk nedlægge pladser der!
Men er det ikke derfra borgmesteren Gylling Haahr kommer fra?

Til spørgsmålet om hvor Ansager borgere skulle hen, når der var optaget på Ansager Plejehjem, svarede Gunnar Moesgaard, at de kunne placeres på Starup-Tofterup Plejehjem og de pårørende kunne tage bussen derhen! (Men der går faktisk ingen bus fra Ansager til Starup og hver 5. buslinie nedlægges i den kommende tid!)

Han gav videre løfte om at Ansager Plejehjem eksisterede i de næste 20 år, hvilket er noget af en påstand, da han ikke søger genvalg til næste kommunalbestyrelsesvalg om 1 år.
(Det løfte holder kun til den nye kommunalbestyrelse træder til!)

Samtidig kædede han det sammen med en masterplan for udbygningen af Varde Kommunes plejehjemspladser i årene fremover.

Der er en tidshorisont på 2½  år for færdigbygning af plejehjemmet i Ølgod, hvilket betyder at plejehjemmet i Ansager fortsætter uændret i den periode, mente Gunnar Moesgaard, men derefter skal det ombygges til de nævnte 25 pladser, der fortrinsvis skal bebos af lokale fra Ansager.

Kaj Dam Rasmussen fastslog,  at han stemte for de 25 pladser på Ansager Plejehjem, for at bevare det!

Niels Haahr havde uld i mund og havde ikke gjort sin stilling op.
(Jeg troede han var valgt for lokallisten og ikke for de radikale?)

Min personlige opfattelse er, at Ansager Plejehjem går mod nedlukning inden for en kort årrække, hvilket jeg vil begrunde med følgende påstande:

1. Plejehjemmet nednormeres i personale.
2. Der vil kun være en nattevagt på plejehjemmet
3. Kommunens økonomi skranter i de kommende år og derfor vil den gå efter urentable plejehjem.
4. Udvalgsformanden var inde på det gik mod større plejehjem, med 70 til 80 pladser.
5. Det vil blive sværere at fastholde kvalificeret personale på et lille plejehjem med få pladser.
    (Her tænker jeg specielt på større problemer med afvikling af ferie, fridage og afløsning ved sygdom.)

Tilbage står der nogle moralske grunde, eller skal vi kalde dem etiske?
Borgerne i Ansager har troet på det høringsmateriale der var udsendt til borgerne. Her stod det ganske klart, at Ansager Plejehjem fortsatte uændret med 35 pladser!

Det står også at læse i samtlige offentlige udvalgsreferater til og med referat fra den 20. august 2008. Høringsfristen udløb den 8. august 2008.

Men i referatet fra den 10. september 2008 – som forvaltningschefen ikke har noget ansvar for – fremgår det, at det indstilles af forvaltningen til udvalgsbeslutning, at der kun skal være 25 pladser i Ansager!

Det er moralsk og etisk forkert, at borgerne i Ansager fratages muligheden for at fremkomme med høringsvar til den beslutning, som først falder på plads efter en politisk konsultering af kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 9. september 2008 gennemført af udvalgsformand Gunnar Moesgaard. (Forløbet er bekræftet overfor mig af flere kilder i Varde Kommune.) Det nye forslag fremlægges for udvalget den 10. september 2008 og godkendes der.

Der er en meget besynderlig måde at gøre tingene på. De politiske sonderinger, der var om nedlæggelse at plejehjemspladser i Ansager, skulle naturligvis fremgå af det udsendte høringsmateriale til borgere og organisationer.

Det er vel ikke sådan noget der kommer som en pludselig indskydelse mellem udvalgsformanden og den nye forvaltningschef?

Lad os så få den høring af borgerne i Ansager, da forudsætningerne er totalt ændret for Ansager Plejehjem!

Share This Post