Er fibernet, en forældet teknik?

Normalt skriver jeg om det mere om det landspolitiske, men i dag gør jeg en undtagelse, for Varde Kommune vil lave superhurtigt fibernet til borgere og primært virksomhederne i Varde Kommune.

Taber fibernettet kampen til mobilt datanet i fremtiden?

Taber fibernettet kampen til mobilt datanet i fremtiden?

Det er en sag, der måske kan inspirere andre kommuner, elskaber og leverandører af fibernet og dermed udbygge en “måske forældet teknik” for levering af internet til danskerne. 

*****************

Jeg har i dag skrevet følgende indlæg på http://www.jv.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=1068533:

Lyn hurtigt fibernet i Varde Kommune contra mobilnet????.

Jeg skriver ikke dette indlæg for for at være sur, eller negativ mod lynhurtigt fibernet i Varde Kommune, men fordi jeg mener, det er et andet sted man skal lægge guldæggene. Computer.dk skriver i dag: “El-selskaberne har travlt med at udbygge fiber-nettet, men det er slet ikke på fiber, at kampen vil stå“.

Kampen kommer til at stå på det mobile net. Ikke i hjemmet,” siger Kenneth Fiil, Tech Lead i Innovation Lab, og fortsætter:

Analyseinstitutter er enige i, at vi omkring år 2013 eller 2014 vil se, at der er flere mobile internetbrugere, end der er desktop-internetbrugere. Vi bevæger os hen mod en virkelighed, hvor det vil være mere interessant med vores mobile datadækning, og de hastigheder vi har på den, end om vi har fiber i huset på én gigabit.”

Så, derfor borgmester Gylling Haahr, Sydbank, Sydenergi og andre, som jeg skulle have overset, tøv en kende med at bruge penge på fibernet! Jeg kan godt se Sydenergi har et problem, for forbrugerne og dermed selskabet har puttet mange penge i fibernettet til dato.

Det er måske bedre at bruge pengene på mobilmaster, så der her kan komme fart på i Varde Kommune, så vi afskaffer flaskehalsen på det mobile datanet, før de andre kommuner og landsdele. Det har den fordel, at det kan nå de yderste solokunder på landet straks.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerggaard

**************

Jeg kan godt se, det er alvorligt for elskaberne, at der nu er bundet så mange penge i fibernet i landets kommuner. Flere elselskaber har da også tabt på det og lukket projektet ned igen, eller solgt deres fibernet til andre entreprenører.

Det må være nu elselskaberne sadler om på deres investeringer og satser på mobilt datanet, gerne i samarbejde med mobilselskaberne, så der ikke sker “dobbelt investering” og dermed dyrere internetpriser. Dermed kan elskaberne nå at redde deres forretning på dataområdet, modsat vil elselskaberne stå tilbage med store driftsomkostninger og følgende tab på deres fibernet, som der ikke er nok kunder til.

Share This Post

JyskeVesten og landbruget i Varde Kommune

Jyske vestkysten kører en kampagne i avisen om en miljøsag mellem Varde Kommune og en landmand  Esben Møller Xu fra Roust ved Varde.

JyskeVestkysten skriver om sagen:
Han har netop modtaget et afslag fra Varde Kommune om at udvide sit økologiske landbrug fra 140 til 250 køer. Årsagen er ifølge computerberegninger et merudslip på mindst et kilo ammoniak og derved kvælstof per hektar per år ved et næringsfattigt græsareal på godt 1.000 kvadratmeter.

Senere i artiklen……..
Man ser kun på det svar, computeren spytter ud. 0,4 kilo sætter de op til et kilo, siger Esben Møller Xu og ryster på hovedet.

I forvejen er ammoniakindholdet i luften i Varde Kommune beregnet til 15 kilo. Baggrundsbelastning kalder man det. Så han har yderst svært ved at se, hvad et ekstra kilo ammoniak skulle gøre ved planterne på overdrevet. Det svarer til 700 gram NPK-gødning.

Jeg mener ikke, det er en rimeligt at fremstille kommunen som synder i sagen. Jeg mener, det er vigtigt der tages store miljøhensyn ved produktion, det gælder både ved industri- og landbrugsproduktion.

Den tid vi er inde i betyder der er meget tunge miljø- og lugtgener ved vores landbrugsproduktion i vores område, det mener jeg er vigtigt Varde kommune følger op på, selvom det kan betyde nogle landmænd bliver begrænset i deres ønsker om større husdyrenheder og dermed større produktionsmuligheder.

Avisen er opponionsdanner i lokalsamfundet med en historisk baggrund i Partiet Ventre, herunder landbruget. Derfor ligger der et tungt ansvar på avisen for at fremkomme med en reel saglig fremstilling af sagen, som ikke udelukkende tager udgangspunkt i landmandens og landbrugsorganisationens synspunkter, som jeg mener artiklen er et klart udtryk for.

Om baggrundsforureningen er på 15 kg. kvælstof og den yderligere miljøbelastning er på 0,4 kg. eller 1,0 kg er efter min mening uvæsenlig i denne sag, for det væsenlige er, hvad kan miljøet bære?

Det burde en økologisk landmand, som Esben Møller Xu have en klar interesse i.

Så mit råd til Esben Møller Xu, landbruget og deres organisationer er:
Hold op med at klynke og indret Jeres produktion ud fra de muligheder, som lovgivning og miljøhensyn giver Jer.

Varde Kommune har været meget flink overfor det lokale landbrug i meget lang tid, for i dag er der mulighed for at nedbringe miljøbelastningen meget betydeligt med nogle få investeringer i ny teknologi for den enkelte landmand.

Jeg håber Varde Kommune i fremtiden vil presse på for at få overdækket gyllebeholdere og etableret omrøring af gyllen for at nedsætte lugt- og fluegener ved landbrugsproduktionen i Varde Kommune, som er et stort problem i denne tid.


Det gælder vores natur og ikke organisationsinteresser!

Vi skal fremover leve med landbrug i Varde Kommune, men der er en lovgivning om rimelige miljøkrav til vores landbrug, som landbruget og deres organisationer skal leve op til, for vi kan leve i samdrægtig med hinanden.

Share This Post

Et valg – Ældrerådsvalg!

aldrevalg

 

Jamen jøses da……….    Er jeg blevet ældre?

Og hvornår er der opstillet kandidater og hvad er reglerne omkring ældrerådet? Det har kommunen måske meldt ud og måske ikke?  Det har helt sikkert undgået min opmærksomhed med opstilling af kandidater, men det sker ikke næste gang!

Følgebrevet beskriver en del opgaver, som vedrører mig på sigt, tandpleje, hjemmehjælp, plejehjemscentre, hjemmehjælp, aktiviter for ældre og frivilligt arbejde. Alt sammen vigtige politiske forhold for os ældre og så er der ikke en eneste kandidat opstillet fra vores område af kommunen.

På trods af min ringe indsigt i Ældrerådet så har jeg gennemgået stemmesedlen og fundet en kandidat, som jeg vil stemme på. Jeg kender den pågældende fra anden sammenhæng. Kuverten med stemmesedlen lægges i postkassen i morgen 🙂

Share This Post

Varde Kommune og plejehjem

Jeg var til borgermøde i dag på Ansager-Skovlund Hallen i dag om nedlæggelse af 10 plejehjemspladser på plejehjemmet i Ansager.
Mødelokalet slog ikke til og man måtte improvisere og inddrage cafeteriet til mødelokale.
Der var mødt cirka 100 deltagere op i følge JyskeVestkysten, hvilket overraskede politikkerne.

Der var mødt 3 politikkere op fra Lokallisten i Varde Kommune, de lokalt valgte Niels Haahr og Kaj Dam Rasmussen, og formanden for Sundhed og Ældre udvalget Gunnar Moesgaard, samt forvaltningschefen, der var ny i jobbet og derfor havde han intet ansvar for denne udvikling!
(Sådan kan man også vaske hænder som embedsmand?)

Efter en historisk gennemgang af forløbet kom pointen fra udvalgsformanden Gunnar Moesgaard, man nedlagde 10 plejehjemspladser på Ansager Plejehjem for at opretholde Tistrup og Agerbæk Plejehjem, hvor der havde været et ganske betydeligt pres på politikkerne for at bevare dem.
Udvalgsformanden kommer fra Tistrup, så det er måske forståeligt man fastholder et plejehjem der?

Man fastholder samtlige pladser på Starup-Tofterup Plejehjem, selvom der er en ganske betydelig overdækning af plejehjemspladser i den gamle Helle Kommune, fordi de var nyindrettede og dermed gældsbelagte, så derfor kunne man ikke politisk nedlægge pladser der!
Men er det ikke derfra borgmesteren Gylling Haahr kommer fra?

Til spørgsmålet om hvor Ansager borgere skulle hen, når der var optaget på Ansager Plejehjem, svarede Gunnar Moesgaard, at de kunne placeres på Starup-Tofterup Plejehjem og de pårørende kunne tage bussen derhen! (Men der går faktisk ingen bus fra Ansager til Starup og hver 5. buslinie nedlægges i den kommende tid!)

Han gav videre løfte om at Ansager Plejehjem eksisterede i de næste 20 år, hvilket er noget af en påstand, da han ikke søger genvalg til næste kommunalbestyrelsesvalg om 1 år.
(Det løfte holder kun til den nye kommunalbestyrelse træder til!)

Samtidig kædede han det sammen med en masterplan for udbygningen af Varde Kommunes plejehjemspladser i årene fremover.

Der er en tidshorisont på 2½  år for færdigbygning af plejehjemmet i Ølgod, hvilket betyder at plejehjemmet i Ansager fortsætter uændret i den periode, mente Gunnar Moesgaard, men derefter skal det ombygges til de nævnte 25 pladser, der fortrinsvis skal bebos af lokale fra Ansager.

Kaj Dam Rasmussen fastslog,  at han stemte for de 25 pladser på Ansager Plejehjem, for at bevare det!

Niels Haahr havde uld i mund og havde ikke gjort sin stilling op.
(Jeg troede han var valgt for lokallisten og ikke for de radikale?)

Min personlige opfattelse er, at Ansager Plejehjem går mod nedlukning inden for en kort årrække, hvilket jeg vil begrunde med følgende påstande:

1. Plejehjemmet nednormeres i personale.
2. Der vil kun være en nattevagt på plejehjemmet
3. Kommunens økonomi skranter i de kommende år og derfor vil den gå efter urentable plejehjem.
4. Udvalgsformanden var inde på det gik mod større plejehjem, med 70 til 80 pladser.
5. Det vil blive sværere at fastholde kvalificeret personale på et lille plejehjem med få pladser.
    (Her tænker jeg specielt på større problemer med afvikling af ferie, fridage og afløsning ved sygdom.)

Tilbage står der nogle moralske grunde, eller skal vi kalde dem etiske?
Borgerne i Ansager har troet på det høringsmateriale der var udsendt til borgerne. Her stod det ganske klart, at Ansager Plejehjem fortsatte uændret med 35 pladser!

Det står også at læse i samtlige offentlige udvalgsreferater til og med referat fra den 20. august 2008. Høringsfristen udløb den 8. august 2008.

Men i referatet fra den 10. september 2008 – som forvaltningschefen ikke har noget ansvar for – fremgår det, at det indstilles af forvaltningen til udvalgsbeslutning, at der kun skal være 25 pladser i Ansager!

Det er moralsk og etisk forkert, at borgerne i Ansager fratages muligheden for at fremkomme med høringsvar til den beslutning, som først falder på plads efter en politisk konsultering af kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 9. september 2008 gennemført af udvalgsformand Gunnar Moesgaard. (Forløbet er bekræftet overfor mig af flere kilder i Varde Kommune.) Det nye forslag fremlægges for udvalget den 10. september 2008 og godkendes der.

Der er en meget besynderlig måde at gøre tingene på. De politiske sonderinger, der var om nedlæggelse at plejehjemspladser i Ansager, skulle naturligvis fremgå af det udsendte høringsmateriale til borgere og organisationer.

Det er vel ikke sådan noget der kommer som en pludselig indskydelse mellem udvalgsformanden og den nye forvaltningschef?

Lad os så få den høring af borgerne i Ansager, da forudsætningerne er totalt ændret for Ansager Plejehjem!

Share This Post